Hà Nội giảm 231 đơn vị sự nghiệp công lập​

sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP; tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn... Kết quả là đã rút gọn từ 607 đơn vị xuống còn 376 đơn vị (giảm 231 đơn vị).

Đặc biệt, Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở cũng như phòng ban thuộc UBND các quận, huyện, thị; sắp xếp 70 ban quản lý dự án thành 41 ban quản lý dự án (giảm 41,4%); hoàn thành việc tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất và Quỹ bảo vệ môi trường...