Không có văn bản điện tử sẽ không xử lý hồ sơ

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, thủ trưởng các doanh nghiệp trực thuộc TP khi trình hồ sơ công việc cho UBND TP phải kèm theo văn bản điện tử (trừ văn bản mật). “Nếu hồ sơ không kèm theo văn bản điện tử coi như không đảm bảo thủ tục hành chính và UBND TP.HCM sẽ không xử lý” - thông báo nêu rõ.

Trước ngày 7-9, Sở Thông tin và Truyền thông TP sẽ đảm bảo đường truyền số liệu chuyên dùng liên thông đến các đơn vị hành chính liên quan để đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình gửi - nhận văn bản điện tử. Trước ngày 15-9, Văn phòng UBND TP sẽ xây dựng, quản lý, vận hành chức năng gửi nhận văn bản điện tử giữa Văn phòng UBND và các đơn vị liên quan nói trên.

TRUNG THANH