Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng bầu cử quốc gia

Tại phiên họp này, các thành viên HĐBCQG thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn bản để làm cơ sở cho việc triển khai hoạt động của HĐBCQG.

Cụ thể, HĐBCQG thảo luận, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết phân công thành viên HĐBCQG, dự thảo nghị quyết ban hành quy chế làm việc của HĐBCQG, dự thảo nghị quyết quy định về bộ máy giúp việc của HĐBCQG, dự thảo nghị quyết về văn phòng HĐBCQG và bổ nhiệm chánh văn phòng HĐBCQG.

HĐBCQG thảo luận, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết HĐBCQG thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền, tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội và văn phòng HĐBCQG.

Cùng với đó, HĐBCQG thảo luận, cho ý kiến về dự thảo chương trình các phiên họp của HĐBCQG, dự thảo phân công soạn thảo và ban hành văn bản…