Nhớ mãi thuở “ngày Bắc đêm Nam”

Nhớ mãi thuở “ngày Bắc đêm Nam”

Thứ Bảy, ngày 19/7/2014

Hiệp định Giơnevơ được ký kết đến nay thấm thoắt đã 60 năm. Buổi năm xưa ấy, vĩ tuyến 17 được chọn làm giới tuyến tạm thời, sông Bến Hải (Quảng Trị) được tạm coi như biên giới xẻ đôi đất nước.