Sống với nguồn nước ô nhiễm, độc hại

Sống với nguồn nước ô nhiễm, độc hại

Thứ Hai, ngày 6/7/2015

(PL)- TP.HCM vừa khẩn trương lập năm đoàn giám sát cung cấp nguồn nước sạch cho người dân.