Một năm sóng gió của giáo dục

2014 là năm sóng gió với nhiều thay đổi trong dự kiến lẫn bất ngờ không tính trước của lĩnh vực giáo dục.

Dự thảo thiết kế chương trình giáo dục cơ bản 10 năm

Phương án THCS đến hết lớp 10 vừa hé mở đã gây nên khá nhiều tranh luận. Theo đó, cấp tiểu học là 5 năm, cấp THCS từ 4 năm tăng lên thành 5 năm tức hết lớp 10 mới xong chương trình giáo dục cơ bản. Sau đó, cấp PTTH chỉ còn hai năm.