Chiều muộn ngày 8-12, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc ngân hàng này vừa nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc chào bán 82.522.811 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục tiêu đầu tư cho các dự án chiến lược trong những năm tiếp theo.

Theo đó, vào ngày 30-11, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng cho MSB với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tương đương 825.228.110.000 đồng. 

Thời gian phân phối là trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm giấy chứng nhận trên có hiệu lực. Dự kiến, sau khi phát hành, MSB chỉ còn nắm giữ 18 triệu cổ phiếu quỹ, lượng cổ phiếu này cũng đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận dùng để bán/thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

Việc phân phối cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo tỷ lệ: 10.100:775,7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền mua và cứ 10.100 quyền sẽ được mua 775,7 cổ phần) với mức giá chào bán là 11.500 đồng/cổ phần.

MSB dự tính sẽ chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu sau khi cổ phiếu ngân hàng được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

Trước đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ra thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán MSB cho Ngân hàng.

VSD nhận lưu ký cổ phiếu MSB từ ngày 27-11 thông qua các thành viên lưu ký. Ngân hàng MSB cũng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX).

Trong 10 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản của MSB đạt trên 165.000 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng thu nhập thuần lũy kế ghi nhận mức 5.283 tỉ, trong đó gần 70% được đóng góp từ thu nhập lãi thuần - 3.658 tỉ thu nhập đến từ nguồn này, tăng  65% so với cùng kỳ 2019. 

Lợi nhuận trước thuế tăng lên mức 1.970 tỉ đồng, tương đương 136,8% kế hoạch cả năm, tăng trưởng 86% so với 10 tháng của năm 2019.