Ngày 16-4, chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Nội dung văn bản nêu: Trong khi chờ thông báo kết luận của Thủ tướng, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg  của Thủ tướng và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31-3-2020 của chủ tịch UBND tỉnh cho đến khi có thông báo mới của chủ tịch UBND tỉnh.

Với chỉ đạo này, Vĩnh Long tiếp tục thực hiện cách ly như 15 ngày vừa qua.