Từ ngày 1-1-2017, cả nước áp dụng mức khí thải Euro 3

Theo đó, các loại xe ô tô phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ ngày 1-1-2017 và tiêu chuẩn mức 5 từ ngày 1-1-2022. Các loại xe mô tô hai bánh phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3 từ ngày 1-1-2017. Tiêu chuẩn khí thải mức 3, 4 và 5 (theo TCVN) tương ứng với mức Euro 3, Euro 4 và Euro 5 của châu Âu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18-10-2011 và miễn trừ đối với các loại xe cơ giới đặc chủng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

L.ĐỨC - H.LONG