Xây dựng luật phải đảm bảo tính khả thi

Trang web Chính phủ dẫn yêu cầu như trên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật (phiên họp diễn ra trong các ngày 27 và 28-7).

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm 2015, trong đó có trình Chính phủ xem xét, thông qua ba dự án luật, pháp lệnh để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là dự án Luật về Hội, dự án Luật Báo chí (sửa đổi), dự án Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, về cơ bản thì trong sáu tháng đầu năm, các dự án luật, pháp lệnh đều được trình Quốc hội đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng. Các văn bản quy định chi tiết được ban hành cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi… Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận chín dự án luật, pháp lệnh và báo cáo về công tác tổ chức, triển khai Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư năm 2014.

TL