Về việc triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tải văn bản.