Ban hành quy định về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước giao cho các cơ quan hành chính, tổ chức, cơ quan đơn vị quản lý sử dụng trên địa bàn TP HN.

Tải văn bản.