Tòa án Việt Nam được tổ chức thế nào?

Đồ họa: Theo VIỆT CHUNG - BẢO HÀ (VNEXPRESS)
Cơ quan tòa án nào có quyền cao nhất, vị trí "thứ bậc" trong hệ thống xét xử ra sao?