3 ứng viên lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước: Phiếu tập trung cao

Sáng 9-3, sau hơn một ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.

Quang cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Làm tốt công tác cán bộ, tiếp tục chống tham nhũng

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung của hội nghị.

Tổng bí thư cho biết Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nghị quyết của hội nghị.

Tại hội nghị này, Trung ương cơ bản tán thành với tờ trình và dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Hội nghị cho rằng dự thảo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung khá toàn diện, cơ bản, thể hiện được chủ đề, tư tưởng chỉ đạo và các nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. “Những vấn đề đưa vào chương trình toàn khóa là những vấn đề quan trọng và cần thiết nhất, nhằm tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” - Tổng bí thư nói. 

Tại hội nghị này, Trung ương nhấn mạnh: Việc xác định nội dung chương trình toàn khóa cần bám sát nghị quyết và các văn kiện của Đại hội XIII, tập trung cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề thực tiễn bức thiết đặt ra, những khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết… 

Cùng với đó là việc xác định rõ những khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu như tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược… “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Nhất trí kiện toàn nhân sự lãnh đạo vào kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội XII của Đảng thông qua, căn cứ vào thực tế đội ngũ cán bộ hiện có và yêu cầu về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, kết hợp yêu cầu trước mắt với việc chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Ban chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện có thể và đã đạt được sự nhất trí rất cao.

Ban chấp hành Trung ương khẳng định cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng đó là nhất trí cho thực hiện việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Tại hội nghị lần này, theo quy chế làm việc, Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, đây là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước với số phiếu tập trung cao. Đồng thời Bộ Chính trị đã báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của hiến pháp và pháp luật.

 “Có thể nói đây là một bước quan trọng trong việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ này và cho chúng ta thêm kinh nghiệm để tiến hành các bước tiếp theo” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ sau hội nghị này, cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự cấp cao tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chúng ta sẽ tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của Trung ương Đảng, các ban cán sự đảng và đảng đoàn ở những nơi có sự thay đổi nhân sự, bảo đảm sự thông suốt, liên tục trong các hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần tập trung quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đi vào cuộc sống

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, đối với những vấn đề lớn, quan trọng đã được xác định rõ về chủ trương, định hướng chính sách trong văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết của các khóa trước vẫn còn giá trị, hiệu lực thì tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoặc định kỳ sơ kết, tổng kết, ban hành kết luận.

“Không nhất thiết phải ban hành nhiều nghị quyết; nghị quyết phải bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, nội dung thiết thực, có giải pháp khả thi và xác định thời gian, lộ trình thực hiện” - Tổng bí thư nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt chương trình làm việc toàn khóa đã được Trung ương thông qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết ngay sau hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai một cách nghiêm túc; phân công rõ ràng các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chuẩn bị các đề án cụ thể để triển khai đưa các nghị quyết vào cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM tiếp tục 'phủ xanh' thông tin tích cực

TP.HCM tiếp tục 'phủ xanh' thông tin tích cực

(PLO)- TP.HCM tiếp tục lấy “xây” để “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chú trọng đến việc “phủ xanh” thông tin tích cực, khuyến khích đảng viên và người dân cùng chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Kỳ họp thành công, gợi ra nhiều vấn đề lớn

Kỳ họp thành công, gợi ra nhiều vấn đề lớn

(PLO)- Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Sự thành công ấy, như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nói là hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, nó gồm nhiều vấn đề, từ thảo luận các vấn đề lớn của đất nước đến giám sát tối cao và lập pháp.