5 điều cán bộ phải làm khi tiếp công dân

Từ ngày 1-5-2021, Thông tư 01/2021 của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực. Thông tư 01 quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Tại Điều 11 của thông tư này đã quy định về những quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Theo đó, cán bộ, công chức khi tiếp công dân phải làm những việc sau đây:

- Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, khách quan, dân chủ, kịp thời. Thủ tục tiếp công dân phải đơn giản, thuận tiện, giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo.

- Tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích cặn kẽ những thắc mắc liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Cán bộ, công chức tiếp công dân phải hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

- Có thái độ đúng mực, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

- Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

- Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm. Trong trường hợp cần thiết, cán bộ, công chức tiếp công dân được lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Thông tư 01/2021 cũng quy định khi tiếp công dân, cán bộ, công chức không được gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Cán bộ, công chức không được thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp và không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.