BHXH bắt buộc với BHXH tự nguyện có gì khác nhau?
Tôi làm viên chức tại một đơn vị sự nghiệp được hơn 10 năm nay. 

Hiện nay, tôi đang muốn nghỉ việc ra tự kinh doanh ở nhà và có ý định tham gia BHXH tự nguyện để sau này về già có lương hưu.

Cho tôi hỏi việc tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện khác nhau như thế nào?

Bạn đọc thanhtruc…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Có sự khác nhau giữa hai loại hình bảo hiểm này.

BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình; Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Hai loại hình bảo hiểm này có sự khác nhau về đối tượng tham gia, trách nhiệm đóng, phương thức đóng… (Bảng bên).

BHXH bắt buộc với BHXH tự nguyện có gì khác nhau? - ảnh 1

NGUYỄN HIỀN