Bế mạc Hội nghị Trung ương 5: Sẽ ban hành 3 nghị quyết

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết các ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của trung ương, đặc biệt là nhất trí ban hành ba nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tổ chức và thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của trung ương tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã bế mạc sau sáu ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Ảnh: Chinhphu.vn

Tổng Bí thư đề nghị từng ủy viên trung ương theo cương vị công tác của mình hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm