Bổ nhiệm phó trưởng phòng công chứng số 7

Bổ nhiệm phó trưởng phòng công chứng số 7

Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hải Hồ.

Thời gian giữ chức vụ là năm năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Hải Hồ sinh năm 1981. Trước khi được bổ nhiệm làm phó trưởng Phòng Công chứng số 7 TP.HCM thì ông Hồ là công chứng viên phòng này.