Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn Luật Cảnh sát biển

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 19-11-2018 tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019.

Luật được ban hành có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đặc biệt trong thực thi pháp luật trên biển, thể hiện sự tập trung ý chí của Đảng, Nhà nước, nguyện vọng của nhân dân, là tuyên bố mạnh mẽ về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ hòa bình, phù hợp với pháp luật quốc tế.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước bằng pháp luật trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển của lực lượng chuyên trách.