Chết do giữ ANTT được công nhận liệt sĩ

Nếu có thành tích thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tổ chức, cá nhân do tham gia công tác bảo vệ ANTT mà bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù. Cá nhân bị chết do trực tiếp tham gia công tác bảo vệ ANTT thì được xem xét công nhận là liệt sĩ, nếu bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên thì được xem xét để hưởng chính sách như thương binh.

Đây là nội dung quy định tại Nghị định 06 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, có hiệu lực từ 8-3.

Đ.LIÊN