Có việc làm, hết được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Tôi nghỉ việc ở công ty cũ và được hưởng trợ cấp thất nghiệp được hai tháng (tôi thuộc diện được hưởng bốn tháng) thì tìm được việc làm mới. Nay công ty mới đã ký hợp đồng lao động có thời hạn sáu tháng với tôi. Vậy tôi còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không?

Tran Thi Quynh Thi (tranthiquynhthi1241990_tihon@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời:Theo Điều 53 Luật Việc làm, Điều 21 Nghị định 28 ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

- Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

- Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

Như vậy, việc bạn đã được công ty ký hợp đồng lao động sáu tháng thì bạn sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo định nêu trên.