Đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 179 nhân sự diện TW quản lý

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng Quý I-2021, ngày 2-4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình dự Hội nghị.

Trong Quý I-2021, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực tham mưu, chuẩn bị, góp phần quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng.

Ngay sau Đại hội, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt; kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 để Quốc hội bầu, phê chuẩn, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Toàn ngành cũng đã phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngành kịp thời ban hành Hướng dẫn 36 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngành cũng đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác ĐBQH hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời tham mưu nội dung hướng dẫn thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngành đã hoàn thành việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021, trong đó Ngành sẽ tham mưu trình các Hội nghị Trung ương khóa XIII khoảng 12 đề án; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương trong năm 2021 khoảng 17 đề án cùng nhiều nội dung, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng khác.

Trong quý, ngành đã tham mưu phối hợp thẩm định 179 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, ghi nhận những kết quả tốt đẹp đã đạt được của toàn ngành trong Quý I-2021, góp phần vào thành tích chung cả nước.

Thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19; đồng thời phát huy những ưu điểm, nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn ngành nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;” tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Ngành phối hợp chuẩn bị, tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nhân dân, bảo đảm cuộc bầu cử thật sự dân chủ, an toàn và tiết kiệm, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngành tham mưu kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ QH khóa XV, để QH bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngành tiếp tục sơ kết, tổng kết một số mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình mới có hiệu quả theo tinh thần Kết luận số 74/2020 của Bộ Chính trị.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ, ngành thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ kịp thời công tác cán bộ, phát triển đảng viên, nhất là đối với các trường hợp ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm