Trung ương bàn nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Hôm nay, 14-12, Ban Chấp hành Trung ương mở Hội nghị lần thứ 14, thảo luận những vấn đề cuối cùng về công tác nhân sự Đại hội XIII, các quy chế, quy định để Đại hội Đảng vận hành, cũng như ngày tổ chức Đại hội.

Tại Hội nghị 13, tổ chức hồi tháng 10, Trung ương đã cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIII để Bộ Chính trị hoàn thiện, công bố lấy ý kiến Nhân dân. Về công tác nhân sự, Trung ương đã biểu quyết bằng phiếu để giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa tới, bao gồm nhân sự tái cử và lần đầu.

Trên cơ sở đó, giao Bộ Chính trị tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình công tác nhân sự để báo cáo tại các Hội nghị Trung ương tiếp theo xem xét, quyết định trước khi trình Đại hội XIII.

Từ đó đến nay, Bộ Chính trị và các cơ quan chuyên môn của Đảng đã có nhiều cuộc làm việc để triển khai các công việc này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, kỷ luật nhiệm kỳ Đại hội XII. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp hôm 19-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết: “Sắp tới Hội nghị Trung ương 14 khoá XII sẽ cho ý kiến để thông qua nội dung các văn kiện và tiếp tục bàn về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Cách đây vài ngày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy định nội quy sinh hoạt của đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng”.

Cũng liên quan đến những công việc cuối cùng chuẩn bị cho Đại hội XIII, ngày 27-11, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII. Đây là cơ sở sở Bộ Chính trị hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ.

Ngoài ra, hôm 5-12, Bộ Chính trị đã họp để tiếp thu ý kiến đóng góp của 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân để hoàn thiện lần cuối các dự thảo văn kiện, trước khi trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.

Theo dõi chương trình làm việc của các hội nghị trung ương cuối nhiệm kỳ khóa XI, và quan sát công tác chuẩn bị Đại hội XIII của khóa XII này có thể hiểu Hội nghị Trung ương 14 khai mạc hôm nay sẽ có chương trình làm việc dày đặc, với rất nhiều nội dung cuối cùng chuẩn bị cho Đại hội XIII.

Theo đó, Trung ương sẽ cho ý kiến lần cuối, thông qua các dự thảo văn kiện do Trung ương khóa XII chuẩn bị, để trình Đại hội XIII. Trung ương cũng sẽ thảo luận, thông qua quy chế bầu cử, Quy chế làm việc của Đại hội XIII, và một điểm mới là Quy định về nội quy sinh hoạt của đại biểu dự Đại hội XIII. Cùng với đó, nhiều khả năng Trung ương sẽ thông qua nội dung và chương trình làm việc của Đại hội XIII, và quyết định ngày chính thức triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Như công tác chuẩn bị các Đại hội trước, Trung ương sẽ cho ý kiến các báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nhiệm kỳ khóa XII; báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các báo cáo này sẽ được Trung ương khóa XII chuyển giao cho Trung ương khóa XIII để xem xét, quyết định việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế của khóa mình.

Về công tác nhân sự, như PLO đã nhiều lần giới thiệu, tóm tắt cách làm là: Làm với nhóm tái cử trước, lần đầu sau; với người còn đủ độ tuổi theo quy định trước, “đặc biệt” sau; nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trước, rồi mới tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nhân sự bốn chức danh chủ chốt Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội làm sau cùng.

Theo thứ tự ấy, về cơ bản công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương với người còn đủ độ tuổi theo quy định đã hoàn tất ở Hội nghị Trung ương 13. Như vậy, công tác nhân sự ở Hội nghị Trung ương 14 sẽ chuyển sang nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư với người trong độ tuổi tái cử cũng như lần đầu, và trường hợp “đặc biệt” với nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

Nếu trình tự, tiến độ được triển khai như trước Đại hội XII, thì khả năng sau Hội nghị lần thứ 14 này, Trung ương khóa XII còn họp một lần cuối cùng nữa, trước khi bước vào Đại hội XIII.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm