Đề xuất mới về thuế cho hàng tài trợ để phòng chống COVID-19

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc mới đây đã ký trình Thủ tướng hồ sơ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Chính phủ về xử lý thuế nhập khấu, thuế VAT hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch COVID-19.

Hồ sơ dự thảo này đã được 25 thành viên Chính phủ cho ý kiến và 25 thành viên Chính phủ đều đồng thuận trình Thủ tướng việc miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT cho hàng hóa nhập khẩu để phòng, chống COVID-19.

Quyết sách này manh nha từ giữa tháng 7-2021 khi Bộ Tài chính nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc xử lý kiến nghị của Vingroup liên quan đến cơ chế xử lý các vấn đề về thuế áp dụng cho các hàng hóa liên quan đến hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Ngày 30-7, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phú về việc ban hành Nghị quyết chung đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 12-8 Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng về vấn đề này và kiến nghị Chính phủ bố sung một điều tại Nghị quyết xử lý chung đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu để tài trợ phục vụ công tác phòng chống COVID-19.

Hôm 13-8, Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị và sau đó có 25/27 thành viên Chính phủ cho ý kiến. Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Y tế để giải trình, tiếp thu các ý kiến này nhằm hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết.

Trong các ý kiến, đáng chú ý là Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Tài chính rà soát, báo cáo Chính phủ bổ sung quy định nhằm đảm bảo tất cả các mặt hàng đã nhập khẩu trước ngày Nghị quyết có hiệu lực, đáp ứng các điều kiện theo quy định tại dự thảo Nghị quyết đều được hưởng chính sách thuế như hàng hóa nhập khẩu trong trường họp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

Ý kiến này cũng nhận được sự đồng thuận từ Bộ Công Thương, Bộ Y tế. Bộ Tài chính qua rà soát thực tế thấy ý kiến này là phù hợp khi có rất nhiều tổ chức, cá nhân chung tay cùng Chính phủ, hỗ trợ trang thiết bị y tế đế phục vụ công tác phòng, chống COVID-19.

Thực tế, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ trình Chính phủ ưu đãi thuế cho một số trường hợp. Chẳng hạn miễn VAT cho 2.000 máy thở Eliciae MV20 do Công ty TNHH Văn Lang HealthCare nhập khẩu tài trợ cho Chính phủ và Bộ Y tế theo Nghị quyết 129/2020, miễn thuế nhập khẩu linh kiện để sản xuất máy thở của Vingroup tài trợ cho Bộ Y tế theo Nghị quyết 169/2020.

Một nhiệm vụ quan trọng được giao cho Bộ Y tế là “bảo đảm hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện sử dụng để phục vụ phòng, chống COVID-19”. Việc này để tránh trường hợp như Vingroup nhập khẩu máy xét nghiệm COVID qua hơi thở và ống ngậm xét nghiệm nhưng sau đó thấy không đạt yêu cầu xét nghiệm nhanh nên Vingroup không nhập nữa.

Cũng có những ý kiến nêu đề nghị có đặc thù cho một số tổ chức đã tài trợ trước đó được miễn thuế. Tuy nhiên Bộ Tài chính cho rằng cần thực hiện chỉ đạo cùa Phó Thủ tướng Lê Minh Khái theo hướng phải có cơ chế chung, áp dụng cho các hàng hóa liên quan đến phòng, chống COVID-19 để xử lý nhanh, tránh phải trình Chính phủ, Thủ tướng từng lần.

Một số nội dung quan trọng của dự thảo Nghị quyết

+ Hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

+ Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố ban hành văn bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khấu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 19 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không đế xảy ra việc trục lợi chính sách.

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch COVID-19.

+ Các trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trước ngày Nghị quyết có hiệu lực, đáp úng hồ sơ, thủ tục quy định tại Nghị quyết được áp dụng chính sách thuế như trên.

+ Chính sách thuế ưu đãi này được áp dụng cho đến khi có văn bản công bố hết dịch COVID-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm