Giảm lũ trong vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba

Theo đó, trong vận hành các hồ chứa trên phải góp phần giảm lũ cho hạ du. Riêng trong mùa cạn, phải đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tối thiểu cho hạ du và hiệu quả phát điện.    

Trong  mùa lũ, việc vận hành các hồ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện sông Ba Hạ, Krông H’Năng, An Khê - KaNak, công trình thủy điện sông Hinh,…

HOÀNG VÂN