Giới thiệu bộ sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo báo Nhân Dân, ngày 8-12, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã giới thiệu sách xuất bản trong sáu tháng cuối năm, trong đó có bộ sách "Vững bước trên con đường đổi mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư trên báo Nhân Dân từ năm 2011 đến nay.
Giới thiệu bộ sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Chín bộ sách tiêu biểu của NXB được giới thiệu bao gồm "Vững bước trên con đường đổi mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng" (tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, "Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị trong Đảng của nhiều tác giả từ Hội đồng Lý luận Trung ương, "Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân" của Ban Tuyên giáo Trung ương, "Nước Nga từ nguyên thủy đến hiện đại" của các tác giả Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thị Thư, "Nước Nga 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười" của V.Putin, "Vùng đất Nam Bộ" do GS Phan Huy Lê làm Tổng chủ biên, "Trần Đức Thảo - Tuyển tập" do GS Nguyễn Trọng Chuẩn chủ biên và "Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016" của TS Lê Viết Duyên.

Giới thiệu bộ sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 2
Bộ sách mới có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc vừa mới được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ sách "Vững bước trên con đường đổi mới" là tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên báo Nhân Dân từ năm 2011 đến nay.
Bộ sách tập trung vào các vấn đề như: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…
Các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư thể hiện quan điểm chỉ đạo, những trăn trở, tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, của Đảng, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Bộ sách góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần và năng lực phục vụ nhân dân; kiên định vững vàng thực hiện đường lối đổi mới; đồng thời góp phần nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng.
Đây là bộ sách do báo Nhân Dân phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp thực hiện. Các bài viết, bào phát biểu, bài nói, bài phỏng vấn của Tổng Bí thư đăng trên báo Nhân Dân được báo Nhân Dân tập hợp lại, biên soạn và phối hợp với NXB để ấn hành.
Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập NXB, cho biết tính đến tháng 11-2017, NXB đã cho ra mắt bạn đọc gần 700 ấn phẩm sách sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều ấn phẩm có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Đồng thời, đã xuất bản một số ấn phẩm đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...
Một số bộ sách mang tính khảo cứu cao như "Nước Nga từ nguyên thủy đến hiện đại" của các tác giả Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thị Thư, "Nước Nga 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười" của V.Putin, "Vùng đất Nam bộ" do GS Phan Huy Lê làm tổng chủ biên, "Trần Đức Thảo - tuyển tập" do GS Nguyễn Trọng Chuẩn chủ biên đã thu hút nhiều nhà nghiên cứu, thực hiện trong thời gian dài.
Được biết phần lớn các đầu sách trong số này được đưa vào phổ biến tại các thư viện, cơ sở nghiên cứu, giảng dạy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm