KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH BÁC HỒ (19-5-1890 – 19-5-2020)

Học Bác: Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Sáng 18-5, tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (VN), Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa VN, Ủy ban Trung ương MTTQ VN tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020).

Tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: Cuộc đời 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Tư tưởng lớn của Bác: Đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng VN; là kết quả của cả một quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta…

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu bật từ hệ thống tư tưởng đó, Người đã chỉ rõ Đảng ta phải dựa vào lực lượng toàn dân, tổ chức, động viên, phát huy được sức mạnh vĩ đại của toàn dân. Ý Đảng, lòng dân là cội nguồn của sức mạnh đoàn kết, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một tư tưởng lớn, mang tầm chiến lược trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng. Người là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Người luôn nêu gương sáng về tính kiên định, bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tấm gương gần dân, tin dân, yêu thương, quý trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP

Học Bác mỗi ngày để hoàn thiện mình

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Người là hiện thân của tinh thần khoan dung, nhân ái VN; biểu tượng của đạo đức cách mạng cao đẹp, tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung. Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm, đã trở thành lẽ sống tự nhiên. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đều tìm thấy trong những lời dạy của Người và từ tấm gương đạo đức cao đẹp của Người, từ phong cách Hồ Chí Minh những chuẩn mực cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện để mỗi ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, vươn tới những giá trị văn hóa chân - thiện - mỹ trong cuộc sống.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng và trong bộ máy chính quyền lại càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo, như lời Bác dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Đảng phải gắn bó máu thịt với dân

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; để Đảng ta mãi “là đạo đức, là văn minh” - như lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân cả nước.

Chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; thực hiện đúng nguyên tắc: Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Trước hết, cần chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích thiết thực của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Lời Bác dạy: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” là bài học sâu sắc, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất nước đang ở bước ngoặt có tính lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá vươn lên.

“Thời gian qua, trong vô vàn khó khăn của dịch bệnh, thiên tai, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn bản chất tốt đẹp của chế độ ta, của hệ thống chính trị ở nước ta, sức mạnh của truyền thống yêu nước, của ý chí đoàn kết, thống nhất hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, được thế giới ghi nhận và đánh giá rất cao. Thực tiễn đó khẳng định giá trị to lớn của lòng yêu nước, đạo lý nhân văn, tinh thần và ý chí VN; cơ sở rất quan trọng để tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tiền đồ tươi sáng của dân tộc”. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói như thế và nhấn mạnh “35 năm đổi mới với hàng loạt thành tựu đã khẳng định đường lối của Đảng ta dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn VN và xu thế phát triển của thời đại”.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Càng phấn khởi, tự hào, chúng ta càng tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được. Đất nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Trong lãnh đạo, quản lý, trong tổ chức thực hiện, chúng ta vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém; vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết triệt để, nhiều điểm nghẽn chưa được tháo gỡ; trong khi những yêu cầu, nhiệm vụ mới, thách thức và mâu thuẫn mới, những vấn đề lớn, phức tạp tiếp tục phát sinh.

Các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; xuyên tạc, kích động, chia rẽ hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta. Sự bảo thủ, trì trệ; tư duy cục bộ, lợi ích nhóm; sự tha hóa quyền lực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình trạng tham nhũng, lãng phí, xuống cấp về mặt đạo đức và trách nhiệm xã hội... cũng là giặc nội xâm vô cùng nguy hiểm, đe dọa vai trò lãnh đạo và sứ mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, vận mệnh của đất nước, dân tộc.

Những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị phải nghiêm túc nhìn nhận, có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để kiên quyết khắc phục cho bằng được.

Khẳng định tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước VN “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; để đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 18-5, trước giờ diễn ra buổi lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ VN và TP Hà Nội đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Học Bác: Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ảnh 2
Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Cùng ngày, tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐNĐ, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã tổ chức chào cờ nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các đại biểu dâng hoa thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm