Hướng dẫn xác nhận trình độ lý luận chính trị

Cổng TTĐT Chính phủ cho biết theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Mạnh (Nghệ An), Công văn số 2045-CV/BTCTW ngày 29-12-2016 của Ban Tổ chức Trung ương quy định những trường hợp là sinh viên Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã được cấp giấy xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị thì giấy xác nhận này không có giá trị công nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Các trường hợp trên sau khi học xong được xem xét tham dự các lớp hoàn chỉnh kiến thức để được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm. 

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Mạnh hỏi những trường hợp này hiện làm công chức nhà nước, nếu không có điều kiện đi học lớp hoàn thiện để lấy bằng cao cấp lý luận chính trị thì giấy chứng nhận trên có giá trị tương đương bằng trung cấp lý luận chính trị không?

Về vấn đề này, Ban Tổ chức Trung ương trả lời như sau:

Giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp cho đối tượng khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, không có giá trị công nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị.

Các trường hợp này khi học xong, đến nay nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn học cao cấp lý luận chính trị sẽ được cấp ủy (theo phân cấp quản lý cán bộ) xem xét, cử tham dự các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm.

Việc đi học cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị do cấp ủy quản lý cán bộ xem xét, cử đi học bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Việc cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cấp trước đây cho các trường hợp là cán bộ, đảng viên, đúng đối tượng, được cấp có thẩm quyền cử đi học, được công nhận có giá trị tương đương cao cấp lý luận chính trị.

Các trường hợp đã được cấp nhưng khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, không có giá trị công nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị; các trường hợp này, sau khi học xong, được xem xét tham dự các lớp hoàn chỉnh kiến thức để được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm.

Từ ngày 1-6-2016, việc cấp giấy xác nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị đối với học viên học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền do giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện, trên cơ sở đề nghị của giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và chỉ áp dụng cho các trường hợp là cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, tốt nghiệp đại học (văn bằng 2) đối với các chuyên ngành lý luận chính trị (khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính trị học).

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định nội dung, chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thực hiện chặt chẽ quy trình xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng nêu trên.

Trích Công văn số 2045-CV/BTCTW ngày 29-12-2016
của Ban Tổ chức Trung ương