Không ký biên bản vi phạm giao thông có bị xử phạt?

Xin hỏi việc cháu không ký vào biên bản như thế thì việc xử phạt lỗi vi phạm có được thực hiện hay không?

Bạn đọc namgiangnguyen@...

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản được quy định tại khoản 1 Điều 56 của luật này.

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất hai bản, được người lập biên bản và bên vi phạm ký. Nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản.

Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản lập xong sẽ được giao cho phía vi phạm một bản.

Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh, hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

Nếu người có hành vi vi phạm mà không chịu ký vào biên bản thì vẫn bị xử phạt đối với lỗi đã vi phạm. Trong trường hợp này CSGT có thể yêu cầu đại diện chính quyền hoặc hai người chứng kiến ký vào biên bản.

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.