Kỷ luật lãnh đạo nếu không xử lý kịp thời việc lãng phí

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin phát hiện lãng phí không thực hiện, thực hiện không đúng quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp chậm ngăn chặn, khắc phục để tiếp tục xảy ra lãng phí gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại.

Cán bộ, công viên chức để xảy ra lãng phí, gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Người có nghĩa vụ bồi thường phải thực hiện bồi thường một lần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định về bồi thường thiệt hại.

Kỷ luật lãnh đạo nếu không xử lý kịp thời việc lãng phí ảnh 1

Người cung cấp thông tin phát hiện có lãng phí và người có thành tích về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được khen thưởng theo quy định về thi đua khen thưởng.