Nội dung quyết định 170/QĐ-TTg ngày 8-2 của Thủ tướng Chinh phủ

Nội dung quyết định 170/QĐ-TTg ngày 8-2 của Thủ tướng Chinh phủ ảnh 1
Thu hồi rác. Ảnh: vea.gov.vn

Theo đó, đến năm 2015, 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại tại các cơ sở y tế sẽ được thu gom, phân loại và vận chuyển đến các cơ sở xử lý, trong đó 70% lượng chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.

Dự báo khối lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn cả nước năm 2015 là 50.071 kg/ngày, năm 2025 là 91.991 kg/ngày. Giai đoạn đến năm 2025, 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại tại các cơ sở y tế được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. 3 mô hình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại gồm: mô hình xử lý tập trung; mô hình xử lý theo cụm bệnh viện và Mô hình xử lý tại các cơ sở y tế.

Tải nội dung văn bản tại đây.

Đừng bỏ lỡ