6 vấn đề lớn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư

6 vấn đề lớn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư

(PLO)- Đó là các nội dung về: Kinh tế-xã hội năm 2017-2018; Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; Công tác dân số trong tình hình mới; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cán bộ.