Ngáo đá, tái nghiện: Khó quản

Ngáo đá, tái nghiện: Khó quản

(PL)- Những người sử dụng ma túy đá bị phát hiện đã khó quản lý, người đang cai tại cộng đồng mà sử dụng ma túy đá càng khó đưa họ trở lại cơ sở cai nghiện tập trung.