Tải công văn 1406/TCHQ-GSQL ngày 23-3 của Tổng cục Hải quan

Tải văn bản.