Tải công văn 6128/TCHQ-GSQL ngày 2-11

Tải văn bản.