Tải công văn 6218/TCHQ-TXNK ngày 6-11

Tải văn bản.