Tải quyết định 3556/QĐ-UBND TPHCM ngày 12-7

Tải văn bản.