Tài sản hình thành trong tương lai được dùng để đảm bảo

Ngày 19-3, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2021 hướng dẫn BLDS về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15-5.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Điều 8 nghị định này, tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ gồm bốn loại. Cụ thể :

- Tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp BLDS, luật khác liên quan cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm.

- Tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu.

- Tài sản thuộc đối tượng của nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ bị vi phạm đối với biện pháp cầm giữ.

- Tài sản thuộc sở hữu toàn dân trong trường hợp pháp luật liên quan có quy định.

Đồng thời, việc mô tả tài sản bảo đảm do bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp tài sản bảo đảm là bất động sản, động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký thì thông tin được mô tả theo thỏa thuận phải phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận.

Trường hợp tài sản bảo đảm là quyền tài sản thì thông tin được mô tả theo thỏa thuận phải thể hiện được tên, căn cứ pháp lý phát sinh quyền tài sản.

Bên cạnh đó, việc xử lý tài sản bảo đảm phải được thực hiện đúng với thỏa thuận của các bên, quy định của Nghị định này và pháp luật liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm