Tải thông tư liên tịch 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA ngày 22-8

Tải văn bản.