Tải văn bản 1055/TCT-CS ngày 23-3 của Tổng cục Thuế

Tải văn bản.