(PL)- Sáng 10-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Đáng chú ý, theo dự thảo, Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch UBND các cấp và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên.

Người đứng đầu các cơ quan nêu trên chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch, chương trình đối thoại và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan chậm nhất 30 ngày trước khi tổ chức đối thoại.

Trong thời hạn 15 ngày sau ngày đối thoại, nội dung kết luận đối thoại phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi đến các cơ quan, tổ chức liên quan.

Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội thống nhất với quy định về đối thoại với thanh niên. Theo ủy ban, đây là hoạt động thiết thực nhằm nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên để từ đó đề ra những chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho thanh niên phát huy và cống hiến.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, xác định rõ chủ thể phù hợp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên, đảm bảo tính khả thi của chính sách, tránh hình thức và tạo gánh nặng cho các cơ quan, tổ chức trong bối cảnh đã có Luật Tiếp công dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân góp ý, quy định về đối thoại với thanh niên cần quan tâm tính thiết thực, hiệu quả và tránh hình thức. Bà nhận xét theo dự thảo, có quá nhiều chủ thể phải đối thoại với thanh niên.

Đ.MINH