Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế-Xã hội lần ba

Một tháng trước, Thủ tướng cũng chủ trì phiên họp, kết luận một số nội dung, gồm chương trình, kế hoạch hoạt động của tiểu ban; chủ đề của chiến lược 10 năm và kế hoạch năm năm; kết cấu của chiến lược 10 năm và kế hoạch năm năm; một số nội dung trọng tâm của chiến lược 10 năm và kế hoạch năm năm; phân công, đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các chuyên đề nghiên cứu; quy chế hoạt động của tiểu ban. Sau đó các bộ, ngành liên quan đã triển khai các nhiệm vụ được giao. Đến nay về cơ bản các công việc đã hoàn thành.

Tại phiên họp này, các thành viên tiểu ban nghe, cho ý kiến, thông qua các nội dung quan trọng để báo cáo Bộ Chính trị, gồm chủ đề, kết cấu, đề cương sơ bộ và một số trọng tâm của chiến lược 10 năm, kế hoạch năm năm. Nhấn mạnh ý nghĩa, trách nhiệm của việc xây dựng các văn kiện của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu xây dựng các văn kiện tốt nhất về định hướng phát triển đất nước trong năm năm, 10 năm tới…

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, viện, trường đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu 41 chuyên đề phải hoàn thành đúng hạn, đảm bảo chất lượng.

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

(PLO)- Nếu nhìn lại chặng đường hơn 50 năm qua, ngành công nghiệp TP.HCM tuy có nhiều đóng góp lớn nhưng đã bắt đầu đi vào giai đoạn lạc hậu, không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại.