Tổng bí thư: Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp!

Sáng 1-2, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày diễn văn bế mạc Đại hội. 

Theo Tổng bí thư, sau hơn bảy ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển; với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân, đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, nhất trí cao, thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2011-2020); xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ Đảng khoá XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khoá XII.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành trung ương khoá XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Các văn kiện được thông qua tại ĐH này được xây dựng trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn, trên cơ sở kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân.

Các văn kiện đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của ĐH XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội biểu thị ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong báo cáo chính trị là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước, chế độ XHCN, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới CNH-HĐH; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng XHCN…

Đại hội đã thảo luận và thông qua những quyết sách quan trọng để định hướng và chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội XIII khẳng định Đảng ta tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đường lối đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng thời, Đại hội XIII cũng nhấn mạnh đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại.

Cùng đó là, kịp thời thể chế hoá, cụ thể hoá, triển khai thực hiện đúng, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, khắc phục được sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp uỷ, các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

"Nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, nhân dân, đất nước, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII nguyện đoàn kết 1 lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ Quốc, phụng sự nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hộ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định", Tổng bí thư nhấn mạnh. 

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã thành công rất tốt đẹp.

Đai hội nhiệt liệt cảm ơn và  trân thành cảm ơn các cấp uỷ, tổ chức đảng, lão thành cách mạng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân sĩ trí thức, cùng đông đảo nhân dân cả nước, đồng bào ở nước ngoài đã tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và đóng góp những ý kiến quý báu vào văn kiện, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội…

Đại hội cũng cảm ơn các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế… đã tham dự khai mạc, bế mạc, gửi điện thư, chúc mừng Đại hội, biểu thị những tình cảm hữu nghị, đoàn kết tốt đẹp đối với Đảng ta, nhân dân ta và đất nước ta…

Thành công rất tốt đẹp Đại hội lần này sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp túc vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao.

Tổng bí thư đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tất cả cán bộ đảng viên cần cập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả của Đại hội, nghiên cứu quán triệt các văn kiện Đại hội, triển khai xây dựng chương trình hành động…để sớm đưa nghị quyết Đai hội đi vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành tựu sinh động thực tế, chứ không phải Đai hội xong là xong.

Có làm được hay không, mai kia có biến nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc của nhân dân hay không đấy mới là thành công thực tế của Đại hội. Điều này cực kỳ quan trọng.

Tổng bí thư nói: Vừa qua, kiểm điểm chúng ta vẫn thừa nhận tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Sắp tới phải hết sức chú ý! Muốn thế phải thể chế hoá, cụ thể hoá, có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể từ trên xuống dưới, lãnh đạo rất sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên, kịp thời kiểm tra khen thưởng việc tốt, người tốt; phê bình, thậm chí kỷ luật những người làm sai, làm hỏng, làm trái  đường lối nghị quyết của Đảng, tinh thấn ấy đấy mới là quan trọng.

"Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng báo ta trong nước, và nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý trí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đai hội với tinh thần năm sau phải phát triển tốt hơn năm trước.

Lần này đề nghị nhiệm kỳ khoá XIII này phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khoá XII", Tổng bí nhấn mạnh. 

Kết thúc diễn văn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và bày tỏ tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ, ý trí của toàn Đảng, toàn dân tộc vào tương lai tươi sáng của đất nước.