Ngày 5/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành quyết số 2619/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam là 9%/năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2010 và thay thế Quyết định số 2561/QĐ-NHNN ngày 27/10/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2620/QĐ-NHNN về  về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam áp dụng từ ngày 5/11/2010. Cụ thể như sau:

Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 9%/năm; lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 7%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 9%/năm.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2664/QĐ-NHNN ngày 25/11/2009 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Theo Minh Thúy (Vietnam+)