(PL)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa đưa dự thảo thông tư liên quan đến đấu thầu sản xuất phim, đặt hàng sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo dự thảo này, chủ đầu tư (là cơ quan nhà nước) phải gửi danh mục đề tài phim đến các hãng phim vào đầu quý III hằng năm. Các hãng phim có quyền nộp dự án của mình đến chủ đầu tư để tham gia đấu thầu. Một dự án sản xuất phim hoàn chỉnh bao gồm kịch bản, phương án sản xuất, phát hành.

Tuy nhiên, phim theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phục vụ công tác tuyên truyền, phim có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật, nghệ thuật, phim phải hoàn thành trong một thời gian ngắn… cũng sẽ phải đầu thầu chọn hãng phim nhưng dưới hình thức đấu thầu hạn chế.

Các dự án sản xuất phim nhằm phục vụ kịp thời sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, phim do yêu cầu về chất lư­ợng nghệ thuật phải chỉ định thành phần sáng tác chính của dự án, phim thuộc dự án bí mật quốc gia, phim có chi phí sản xuất d­ưới 500 triệu đồng sẽ được chỉ định thầu (không qua đấu thầu).

Q.NHƯ