Án dân sự: Đã đình chỉ, dân vẫn có quyền khởi kiện lại

Theo đó, đối với những vụ tranh chấp về thừa kế tài sản mà trước ngày 1-1-2017, tòa án đã trả lại đơn khởi kiện hoặc ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và trả lại đơn khởi kiện với lý do thời hiệu khởi kiện đã hết nhưng theo quy định tại khoản 1 Điều 623, điểm d khoản 1 Điều 688 BLDS 2015 thời hiệu khởi kiện vụ án đó vẫn còn thì người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án.

Trường hợp những vụ án dân sự tranh chấp về thừa kế tài sản mà trước ngày 1-1-2017 đã được tòa án giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật (trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự vì thời hiệu khởi kiện đã hết) thì người khởi kiện không có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án đó.

Cạnh đó, đối với những vụ chia tài sản chung là di sản thừa kế đã hết thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế mà trước ngày 1-1-2017, tòa án đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và trả lại đơn khởi kiện vì chưa đủ điều kiện khởi kiện chia tài sản chung nhưng theo quy định tại khoản 1 Điều 623, điểm d khoản 1 Điều 688 BLDS 2015 thời hiệu khởi kiện vụ án chia thừa kế đối với di sản thừa kế đó vẫn còn thì người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế. Lúc này tòa án phải xem xét thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung.

Trường hợp những vụ án dân sự chia tài sản chung là di sản thừa kế đã hết thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế mà trước ngày 1-1-2017 đã được tòa án giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật (trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự vì thời hiệu khởi kiện đã hết) thì người khởi kiện không có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án đó.

Ngoài ra, trường hợp kể từ ngày 1-1-2012, tòa án trả lại đơn khởi kiện với lý do thời hiệu khởi kiện đã hết và thời hạn giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện đã hết mà đương sự có yêu cầu khởi kiện lại vụ án đó thì tòa xem xét, thụ lý vụ án theo thủ tục chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm