Án ma túy: Trưng cầu giám định phải chặt chẽ

Chỉ đạo Cơ quan CSĐT công an các cấp nghiêm túc thực hiện quy định của BLHS, BLTTHS, Thông tư liên tịch số 17/2007 cùng Thông tư liên tịch số 08/2015 (sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007) khi giải quyết án ma túy.

Văn bản này yêu cầu cơ quan CSĐT công an các cấp khi ra quyết định trưng cầu giám định về chất ma túy phải ghi rõ một số nội dung cụ thể: Mẫu gửi giám định có phải là chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy không; có chứa chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy không? Loại chất ma túy, tiền chất gì? Trọng lượng (khối lượng) chất ma túy, tiền chất là bao nhiêu? Hàm lượng chất ma túy, tiền chất?... Trong kết luận giám định, cơ quan giám định phải xác định rõ về chất ma túy, phải nêu cụ thể chất ma túy, tiền chất được giám định theo đúng tên gọi... để phù hợp với quy định
của BLHS.

Đặc biệt, khi thu giữ được các chất nghi là chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy với số lượng lớn, cơ quan CSĐT công an các cấp phải mời cơ quan giám định phối hợp trích mẫu giám định theo quy trình. Việc niêm phong, mở niêm phong phải thực hiện đúng quy định của BLTTHS và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện việc này.

Đối với trường hợp cơ quan CSĐT công an các cấp gửi toàn bộ chất nghi là chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thu giữ được và yêu cầu cơ quan giám định trả lời thì cơ quan giám định chịu trách nhiệm trả lời về tổng trọng lượng (khối lượng) của chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thu giữ được. Cơ quan CSĐT không được tự trích mẫu gửi giám định rồi tự căn cứ vào kết luận giám định về phần mẫu gửi đi giám định đó để xác định tổng trọng lượng (khối lượng) chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy đã thu giữ.