Những điểm mới về ngày nghỉ phép năm

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020 (có hiệu lực từ 1-2-2021) hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, chế độ nghỉ phép hằng năm từ 2021 sẽ có một số thay đổi.

10 khoảng thời gian làm việc được tính hưởng phép năm

Điều 65 Nghị định 145/2020, người lao động được tính 10 khoảng thời gian vào thời gian làm việc để hưởng phép năm:

- Thời gian học nghề, tập nghề nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.

- Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.

- Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương.

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 1 tháng/năm.

- Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

- Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 2 tháng/năm.

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản.

- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc (trước đó quy định là thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn).

- Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.

- Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động.

Mặc khác, theo Điều 6 Nghị định 45/2013, thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội được tính vào thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm.

Tuy nhiên, Nghị định 145/2020 thay thế Nghị định 45/2013, thì thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội sẽ không được tính là thời gian làm việc để tính hưởng phép năm.

Thay đổi cách tính lương cho những ngày cho nghỉ phép

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm mà chưa nghỉ hoặc nghỉ chưa hết số ngày phép năm trong trường hợp thôi việc, bị mất việc làm.

Đồng thời, tại Điều 67 Nghị định 145/2020, căn cứ trả lương trong trường hợp này cũng có sự thay đổi. Theo đó, căn cứ trả lương những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Hiện nay, Bộ luật Lao động 2012 quy định căn cứ trả lương cho người lao động chưa nghỉ hoặc nghỉ chưa hết số ngày nghỉ phép được tính theo hai cách:

- Bình quân tiền lương theo hợp đồng lao động của 6 tháng trước liền kề trước khi thôi việc, bị mất việc làm với người lao động đã làm việc từ đủ 6 tháng trở lên.

- Bình quân tiền lương theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc nếu người lao động làm việc chưa đủ 6 tháng.

VÕ PHẠM