Bắt đầu áp dụng quy định mới về cấp biển số xe

Từ ngày 1-6, theo Thông tư số 15/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, cơ quan chức năng cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ. Trường hợp cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thông tư nêu rõ ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi.

Trường hợp chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. Nghiêm cấm mọi hành vi giả mạo hồ sơ, đục xóa số máy, số khung để đăng ký.

Từ 15-6, theo Nghị định 31/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, công dân đang tạm trú có đủ ba điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

Thứ nhất, có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương. Chỗ ở có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Chỗ ở này phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định.

Thứ hai, thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó.

Thứ ba, nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Riêng trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành Hà Nội sẽ thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

ML