Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh dịch vụ nộp phạt trực tuyến

Cụ thể, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng quy trình nghiệp vụ, nội dung thông tin tích hợp, chia sẻ dữ liệu hai chiều giữa cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ cho việc thanh toán trực tuyến tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông, hoàn thành trong tháng 2-2020.

Bộ GTVT cũng giao trung tâm công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý dữ liệu xử lý vi phạm hành chính, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong tháng 3-2020.